Yhdistyksen säännöt

SUOMEN LIIKENNELÄÄKETIETEEN YHDISTYS R.Y.


Säännöt vahvistettu 9.3.2011 ja 4.4.2011 kokouksissa

Sääntöjä muutettu 18.8.2020 ja 1.9.2020 kokouksissa


1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys - Finlands Trafikmediciniska Förening. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.


2 §

Yhdistys pyrkii liikenteen aiheuttamien kansanterveydellisten haittojen vähentämiseen lääketieteen asiantuntemusta ja keinoja hyväksikäyttäen.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

- edistämällä liikennelääketieteellistä tutkimustyötä

- järjestämällä alan koulutustilaisuuksia lääkäreille

- edistämällä liikennelääketiedettä koskevaa tiedotustoimintaa

- tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille ja muille päättäville elimille

- seuraamalla kansainvälistä kehitystä alalla ja pitämällä yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää rahakeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.


3 §

Hallitus päättää yhdistyksen jäseneksi ottamisesta lukuun ottamatta kunniajäsenten valintaa.


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään anomuksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä liikenneturvallisuuden asiantuntijat. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava yhdistyksen hallitukselle.


Hallitus voi lisäksi kutsua yhdistyksen asiantuntijajäseneksi henkilön, joka toiminnassaan liikenteeseen liittyvällä alalla on tehokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Ehdotus jäseneksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti, asianmukaisestiperusteltuna ja vähintään kahden yhdistyksen jäsenen allekirjoittamana.


Yhdistyksen kannatusjäseneksi tai kannattavaksi ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö tai yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.


Hakemuksen varsinaiseksi jäseneksi tai ehdotuksen asiantuntijajäseneksi, kannatusjäseneksi tai kannattavaksi ainaisjäseneksi kutsumisesta on saatava hallituksessa vähintään 2/3 äänistä.


Yhdistyksen kokous voi hallituksen niin esittäessä lisäksi hyväksyä kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen päämääriä. Kunniajäseneksi esittämisessä on hallituksen oltava yksimielinen.


Varsinaiselta jäseneltä ja asiantuntijajäseneltä peritään vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Kunniajäseneltä ei jäsenmaksua peritä.


Kannatusjäsenen vuosittaisen jäsenmaksun on oltava vähintään kymmenen (10) kertaa niin suuri kuin varsinaisten ja asiantuntijajäsenten. Kannattavan ainaisjäsenen jäsenmaksun on oltava kymmenkertainen kannatusjäsenen vuosittaiseen jäsenmaksuun verrattuna.


Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen yleinen kokous erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Erottamisesityksestä on ilmoitettava jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen sitä yleistä kokousta, jossa asia tulee käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti.


Jäsen, joka ei kahtena peräkkäisenä vuotena ole maksanut jäsenmaksuaan, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.


4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä viisi (5) muuta jäsentä, joista neljän on oltava lääkäreitä.


Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan enintään neljäksi vuodeksi peräkkäin. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksivuotinen. Hänet voidaan valita myös toiseksi toimikaudeksi peräkkäin, mutta sen jälkeen uudelleen vasta kahden vuosikokouksen välisen tauon jälkeen. Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa joka toinen vuosi kolme ja joka toinen vuosi kaksi.


5 §

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu yhdistykselle sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä. Hallitus voi myös asettaa avukseen erilaisia toimikuntia. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä. Äänten mennessä tasan ratkaisee äänestyksissä kokouksen

puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.


6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.


7 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava yhdistyksen tilintarkastajille 8. pykälässä mainittua tarkastusta varten.


8 §

Tilintarkastajien tulee viimeistään neljä päivää ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.


9 §

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

- todetaan vuosikokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat,

- käsitellään toimintakertomus, tilikertomus ja kuullaan tilintarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,

- päätetään jäsenmaksun suuruudesta,

- päätetään kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta,

- päätetään yhdistyksen puheenjohtajalle maksettavasta palkkiosta,

- valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

- päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,

- vahvistetaan yhdistyksen talousarvio,

- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma,

- käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti tekemät esitykset,

- käsitellään muut hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat.


10 §

Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kaikille yhdistyksen jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostikutsulla. Vuosikokouksesta ja ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä Suomen Lääkärilehdessä ja tarvittaessa lisäksi muilla tavoin. Kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus.


11 §

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista tarkoittavat esitykset on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on sääntömuutoksen tai purkamispäätöksen saatava ensimmäisessä kokouksessa 3/4 äänten enemmistö ja toisessa kokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö annetuista

äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus, sitten kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, on käytettävä yhdistyksen purkavan kokouksen määräämällä tavalla niiden tarkoitusperien hyväksi, jotka yhdistys on näiden sääntöjen puitteissa itselleen asettanut.


12 §

Muissa kuin näiden sääntöjen yksilöimissä asioissa noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslakia.