Liikennelääketieteen erityispätevyys


Liikennelääketieteen erityispätevyyden suorittanut lääkäri tuntee liikenneturvallisuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät ja voi antaa asiantuntija-arvion henkilön ajokyvystä.

Suomen Lääkäriliitto on hyväksynyt ohjelman 11.12.1997 kokouksessaan.  Lääkäriliiton sivulta voi myös hakemuksen laatia.

Lomake liikennelääketieteen pätevöitymiseen  ja erityispätevyyden hakemiseksi löytyy myös tästä, ilmoittaudu jäseneksi 

Erityispätevyysohjelmaan ilmoittautumisvuonna ei peritä jäsenmaksuaERITYISPÄTEVYYSHAKIJA KUTSUTAAN YHDISTYKSEN JÄSENEKSI JA OLET MUKANA LIIKENNELÄÄKÄRIVERKOSTOSSA


Yleistä

Ilmailussa, raideliikenteessä ja merenkulussa on omat, vakiintuneet asiantuntijalääkärijärjestelmät, terveysvaatimukset ja ohjeet terveystarkastuksille. 

Liikennelääketieteen erityispätevyys soveltuu maantieliikenteen ajoterveysarviointia tekevälle. Jokaisella laillistetulla lääkärillä on oikeus kirjoittaa ajokorttilausuntoja ja ilmoitusvelvollisuus ilmoittaa poliisille ajoterveyden muutoksesta.

Maantieliikenteen ajoterveysvaatimusten täyttymistä arvioidaan perusterveyshuollossa, työterveyshuollossa sekä  erikoissairaanhoidossa. Nykyohjeiden mukaisesti ajoterveyttä tulisi arvioida jokaisessa potilaskontaktissa. Lääkäreillä on ilmoitusvelvollisuus ollut voimassa vuodesta 2004 ja vuodesta 2016 lähtien ilmoitusvelvollisuuden rajaksi tuli 6 kk. 

Liikennelääketieteen erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille Suomessa laillistetuille lääkäreille, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä.  Suorittaneita on tällä hetkellä yli 50 mutta tarve on paljon suurempi. Erityisesti osaajia tarvitaan työterveyshuollossa.

Edellytyksenä erityispätevyyden saamiselle on lääkäritutkinnon lisäksi hyväksytysti suoritettu liikennelääketieteen erityispätevyysohjelma (teoreettinen ja käytännön koulutus) ja tentti. Tentti on suullinen.

 Erityispätevyyttä voi suositella kaikille, jotka työssään joutuvat arvioimaan erityisesti maantieliikenteen ajoterveysvaatimuksia ja niiden täyttymistä tai toimivat alan asiantuntijatehtävissä.


Liikennelääketieteen yhdistyksen rooli 

Suomen Liikennelääketieteen yhdistys toimii erityispätevyysohjelman vastuuyhdistyksenä.  Pätevyys haettiin 1997  Lääkäriliitosta,. Liikennelääketieteen erityispätevyysohjelma tuli voimaan vuonna 1999 jolloin ensimmäiset liikennelääkärit saivat erityispätevyyksiä.

Erityispätevyyttä suorittavan kannattaa liittyä yhdistyksen jäseneksi erityispätevyyttä suorittaessa, yhdistys järjestää alan teoreettista koulutusta nykyisin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa vuosittain. Parhaiten tietoa tulevista koulutuksista saa yhdistyksen kautta kotisivujen kautta. 

Jäseneksi voi ilmoittautua info at liikennelaaketiede.fi tai kotisivun kautta lomakkeella.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy erityispätevyyttä suorittavan ja lopulta myös esittää Lääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämistä, kun kaikki vaaditut suoritukset ovat toteutuneet.


Liikennelääketiede käytännön lääkärin työssä

Erityispätevyyskoulutuksessa lääkäri perehtyy ajoterveyden ja ajokyvyn arviointiin tarvittavaan teoreettiseen tietoon sekä käytännön menetelmiin niiden tutkimisessa. 

Liikennelääketieteen osaamista tarvitaan monilla erikoisaloilla, joissa arvioidaan ajoterveysvaatimuksia. Tällaisia erikoisaloja ovat esimerkiksi päihdelääketiede, silmätaudit, kardiologia, diabetologia/ endokrinologia, keuhkosairaudet, psykiatria, neurologia ja geriatria.  Liikennelääketiede ei kuulu minkään erikoisalan alle, mutta koskettaa kaikkia potilaskontaktien muodossa.  Arviointi alkaa 14-vuotiaana ja mitään yläikärajaa ei ole.

Ajokortit jaettu kahteen ryhmään R1 ja R2, joissa on omat ajoterveysvaatimuksensa, jotka tulee täyttää koko ajokortin voimassaolon. 

Vuonna 2018 jäi pois R1 lääkäritarkastusvelvoite jos henkilö voi omalla vakuutuksella ilmoittaa olevansa terve ja omaa riittävänä näkökyvyn.  Samassa ajokorttiluokassa voi nostaa ajoneuvon luokkia ilman uutta lääkärinlausuntoa, R2 uusi kortti vaatii lääkärin lausunnon. 

Pakollinen lääkärintarkastus R1 ajokorttiluokassa on 75 vuotiaana jos on 70-vuotiaana ajokortin uusinut Ajovarman kautta, eikä ole mitään sairauksia sitä ennen todettu, jonka vuoksi ajokortti olisi määräaikainen.

R2 ryhmässä ajokorttitarkastus alkaa 45-vuotiaana jos ajokortin on suorittanut 2013 tai sen jälkeen. Poliisiviranomainen valvoo ammattiliikenteen ajoterveysvaatimusten täyttymistä ja lääkärin lausunto lähetetään poliisille uusintatilanteissa.

Suurin osa ajoterveyden arvioinneista tehdään perus- ja työterveyshuolloissa. Liikennealoista vastaava työterveyslääkäri tarvitsee liikennelääketieteellistä osaamista arvioidessaan henkilöiden sopivuutta liikenneturvallisuusammatteihin sekä suunnitellessaan liikennealan yrityksen työterveyshuoltoa. Liikennelääketieteeseen pätevöitynyt lääkäri tuntee myös vakuutus- ja kuntoutusjärjestelmää liikennevahinkoihin liittyen. 

Monilta erikoisaloilta osallistutaan liikennelääketieteelliseen toimintaan, joten tietty erikoisala tai toimipaikka ei ole edellytys erityispätevyyden hankkimiselle.  Kliininen erikoisalavaatimusta ei ole, myös sairaalassa kuljettajia tutkiva lääkäri voi hakea erityispätevyyttä esim kliininen neurofysiologi.

Ajoneuvon kuljettamisen terveydellisten edellytysten arviointi yksittäisten potilaiden kohdalla kuuluu keskeisiin liikennelääketieteellistä osaamista vaativiin käytännön lääkärin tehtäviin.  Ajoterveys ei ole mikään erillinen terveystila, se kuitenkin takaa turvallisen liikkumisen liikennevirrassa. Hyvä ajoterveys on yhteydessä myös kaikkeen toimintakykyyn.

Liikennelääketieteellisen erityisasiantuntemuksen merkitys korostuu varsinkin ongelmallisissa ajokykyarvioissa. Eri puolilla maata tulee olla käytettävissä liikennelääketieteeseen perehtyneitä lääkäreitä, joiden asiantuntemusta potilaitaan hoitavat lääkärit ja ajokorttipäätöksiä tekevät viranomaiset voisivat hyödyntää ongelmallisissa ajokykyarvioissa. Liikennelääkäreitä tarvitaan koko maan alueelle mukaan myös onnettomuustutkimuslautakuntiin. Tämä tehtävä myös sopii erityispätevyyttä tekevälle ja kerryttää tarvittavaa palvelua.

Suomen Liikennelääketieteen yhdistys ry on esittänyt liikennelääkärijärjestelmän luomista maahamme kattavan liikennelääketieteen konsultaatiopalveluiden saamiseksi lähes perustamisestaan lähtien.  Suomessa järjestelmän pystyttäminen on ollut hitaampaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Ongelmallisia ajokykytapauksia varten on perustettu ajopoliklinikat Turun yliopistolliseen keskussairaalaan 2015  ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin 2016.  Kuopion Ajopoli on ollut toiminnassa vuodesta 2020 lähtien ja Oysin Ajopoli 2022 syksystä lähtien.   Turussa, Kuopiossa ja Oulussa tutkitaan potilaita moniammatillisesti. Helsingissä kokoontuu asiantuntijaraati joka käsittelee paperikonsultaatioita.  Myös Husin alueelle toivottavasti saadaan syntymään potilaita tutkiva yksikkö.

Kollegoille konsultaatiopalveluita on saatavissa mm.  Tyksin ja Kuopion Ajopoleilta, Helsingin Työterveyslaitokselta, HYKSin Oy:sta ja yksittäisiltä liikennelääketieteen asiantuntijoilta yksityissektorilta.  

Suositus on tutustutua myös Ajopolien kotisivuille ja mm Turussa vastataan myös puhelinkonsultaatioihin ja sähköpostiyhteydenottoihin. 


Pätevöitymisohjelman tavoitteet

Erityispätevyyskoulutuksen tavoitteena on että lääkäri pätevöitymisohjelman suoritettuaan:

1) tuntee liikenneturvallisuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät eri liikennemuodoissa (tie-, vesi-, ilma- ja raideliikenteessä) sekä tuntee moottoriajoneuvon tieliikenteessä kuljettamisen terveydelliset edellytykset sekä on perehtynyt terveystekijöiden osuuteen liikenneonnettomuuksien synnyssä.

2) kykenee tarvittaessa antamaan erikoisalansa edustajana asiantuntija-arvion ajokyvystä sekä osaa ohjata potilaan lisätutkimuksiin erityisen ongelmallisissa ajokykyarvioissa

3) kykenee toimimaan edustamansa lääketieteen erikoisalan osalta liikennelääketieteen asiantuntijana alan koulutus- ja tiedotustoiminnassa sekä tekemään yhteistyötä liikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen kanssa

4) on perehtynyt päihteiden liikenteessä aiheuttamiin ongelmiin ja niiden ehkäisyyn,päihdelääkärin rooli on mukana liikennelääkärin tehtävässä

5) tuntee liikennelääketieteen kannalta oleellisen lainsäädännön ja ohjeistuksen (mm. ajokorttidirektiivi ja sen sovellusohjeet), sekä seuraa näissä tapahtuvia muutoksia aktiivisesti ja osallistuu tarvittaessa myös ohjeistuksen kehittämiseen.


Pätevöitymisohjelman rakenne ja sisältö

Suositellaan, että koulutukseen hakeutuvalla on perehdyttäjä liikennelääketieteeseen. Koulutettavalla tulee olla joka tapauksessa hyvin toimivat konsultaatiomahdollisuudet pätevyyttä tehdessä. 

Koulutus koostuu käytännön palvelusta sekä teoreettisesta koulutuksesta, Koulutuskokonaisuus tulee suunnitella niin, että teoreettisesta koulutuksesta ja käytännön kliinisestä palvelusta muodostuu monipuolinen liikennelääketieteen eri alueet kattava kokonaisuus.

Ilmoittautuminen pätevöitymisohjelmaan yksilöllisen koulutussuunnitelman tekoa varten tapahtuu erityispätevyystoimikunnalle lomakkeella, jossa on kuvattu henkilökohtainen opintosuunnitelma. Lomake toimitetaan info at liikennelaaketiede.fi

Pätevöityminen koostuu

-lääkärinä toimimisesta: kolme vuotta päätoimista työskentelyä laillistamisen jälkeen jollakin liikennelääketieteen kannalta keskeisellä lääketieteen alalla

-omaehtoisesta opiskelusta ja esimerkiksi projektityöskentelystä tai alaan liittyvistä tutkimus-/ kehittämishankkeista

-Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen hyväksymään teoreettiseen koulutukseen osallistumisesta.

-Liikennelääketieteen asiantuntijoiden tehtäviin tutustumisesta esim Ajopoleilla tai työskentelystä näillä

- Työskentely onnettomuustutkintalautakunnan lääkärijäsenenä hyväksytään palveluun ja suositellaan osaksi tätä

- päihdelääketieteen koulutusta tai työskentelyä päihdetyössä 

Korkeintaan 6 kk käytännön palvelusta voidaan korvata liikennelääketieteellisellä tutkimustyöllä. 

Erityispätevyyttä haettaessa käytännön palvelu tulee olla suoritettu viimeisen kymmenen (10) vuoden aikana.


Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Teoreettisen koulutuksen laajuus on 60 tuntia. Kurssimuotoiseksi koulutukseksi hyväksytään liikennelääketieteen yhdistys ry:n lääkäreille järjestämät jatko- ja täydennyskoulutustilaisuudet, lääketiedetapahtumien liikennelääketieteen kurssit, ja muut vastaavat erityispätevyystoimikunnan hyväksymät koti- ja ulkomaiset koulutustilaisuudet sekä liikennelääketieteelliset toimipaikkakoulutukset. 

Yhdestä koulutustilaisuudesta (esim. useamman päivän symposiumi tai kongressi) hyväksytään kuitenkin korkeintaan 20 tuntia. Yliopistojen koulutuksista myönnetään niiden hyväksymä tunti/opintoviikkomäärä.

Työskentelystä moniammatillisessa liikennelääketieteen raadissa hyväksytään tuntimääriä samoin luentojen pitämisesta aiheesta

Päihdelääketieteen ja unilääketieteen koulutukset hyväksytään ohjelmaan samoin 1 h osallistumisesta 11.12. erityispätevyyspäivään.

Erityispätevyyttä haettaessa kurssimuotoinen koulutus tulee olla suoritettu viimeisen kymmenen (10) vuoden aikana.


Kuulustelu

Pätevöityjän tulee suorittaa hyväksytysti erityispätevyyskuulustelu, jonka Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen erityispätevyystoimikunta järjestää. Liikennelääketieteen kuulustelu järjestetään suullisesti omissa tenttikuulusteiluina poiketen muista erityispätevyyksistä, jotka suoritetaan Lääkäriliitossa.

Kuulustelu järjestetään sovittuna päivänä joko  läsnäkokouksena tai etäkokouksena.  Tavoite vähintään yksi suullinen tentti ,joka toteutuu toukokuussa lähellä yhdistyksen syntymäpäivää 25.5.

Erityispätevyystoimikunta nimeää tenttiin hyväksytyt.  Tenttiin tulee ilmoittautua info at liikennelaaketiede.fi. Kun on riittävä ryhmä valmiina, tentti järjestetään hyödyntäen etäyhteyksiä.

Suositellaan, että tentti suoritettaisiin, kun suurin osa vaadittavista palveluista ja teoreettisesta koulutuksesta on suoritettu. Erityispätevyyttä haettaessa kuulustelu tulee olla suoritettu viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. 

Liikennelääketieteen yhdistyksen hallituksen päätöksellä tenttiin osallistuminen on toistaiseksi ilmaista. Lääkäriliitto laskuttaa erityispätevyydestä todistuspalkkion

https://www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/erityispatevyydet/kuulustelut/


Erityispätevyystoimikunta

Liikennelääketieteen yhdistys ry:n hallitus nimeää erityispätevyystoimikunnan. Hallituksessa on edustaja tästä toimikunnasta.

Toimikunta myöntää koulutusoikeudet, hyväksyy koulutettavan palvelut ja tarvittaessa antaa suosituksia palvelujen täydentämistavoista, valvoo koulutusta, järjestää kuulustelun, valitsee kuulusteluun tulevan kirjallisuuden, määrää kuulustelijat ja tekee esitykset Suomen Lääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämisestä. Toimikunnan puheenjohtaja on pätevöitymisohjelman vastuuhenkilö.

Erityispätevyystoimikunta pyrkii laajentumaan valtakunnalliseksi ja jokaisesta maakunnasta toivotaan edustusta. Erityispätevyystoimikunnan jäsenet toimivat etätentin yhtenä vastaanottajana. Toiminta on vapaaehtoista. 


Kuulusteluvaatimukset

Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen hallitus laatii luettelon erityispätevyyskuulustelun vaatimukset muodostavasta kirjallisuudesta. Muutoksia tulee kun alan uusi oppikirja valmistuu.

Kirjat:

  1. Alkoholiriippuvuus, toim. Seppä K, Alho H, Kiianmaa K, Duodecim, uusin painos (soveltuvin osin)
  2. Huume- ja lääkeriippuvuudet, toim. Seppä K, Aalto M, Alho H, Kiianmaa K, Duodecim, uusin painos (soveltuvin osin)
  3. Oikeuslääketiede, toim. Penttilä A, Hirvonen J, Saukko P, Karhunen P J, Kustannus Oy Duodecim, uusin painos (soveltuvin osin)
  4. Korpilahti M, ym: Kuntoutus ja vakuutus. Työtapaturmat, liikennevahingot ja työeläke Finva, uusin painos. (soveltuvin osin) tai muu vastaava Kuntoutus-oppikirja
  5. Kardiologia, toim. Juhani Airaksinen, Katriina Aalto-Setälä, Juha Hartikainen, Heikki Huikuri, Mika Laine, Jyri Lommi, Pekka Raatikainen ja Antti Saraste, uusin painos. (soveltuvin osin)
  6. Neurologia, toim. Soinila S., Kaste, M. Duodecim, uusin painos. (soveltuvin osin)
  7. Handbook of Traffic Psychology. Bryan Porter (toim.). Part 4: Vulnerable and problem road users, Part 5: Major counter measures to reduce risk, uusin painos.

Määräykset, ohjeet ja yhteistyökumppanit

Traficomin ajoterveysohjeet lääkäreille

Ajokorttilaki

Onnettomuustietoinstituutti (OTI): Liikenneturvallisuutta käsittelevät raportit viimeisen kolmen vuoden ajalta; www.oti.fi,www.lvk.fi

 Tie- ja raideliikenteen itsemurhat-raportti

Maantieliikenteen ammattikuljettajien työterveyshuolto-opas – opas sisällön suunnitteluun ja toteutukseen (TTL, 2009).

Rautatiemääräys ja Kaupunkiraideliikennemääräys Traficomin sivuilla

Laki laivaväen lääkärintarkastuksista

www.traficom.fi/liikennejarjestelma/liikenne_ja_terveys/ilmailu_ja_terveys

Poliisi: www.poliisi.fi

Liikenneturva: www.liikenneturva.fi

Liikennevahinkolautakunta: www.liikennevahinkolautakunta.fi

Liikennevakuutuskeskus: www.lvk.fi

Onnettomuustutkintakeskus: www.otkes.fi

Vakuutuskuntoutus VKK ry: www.vkk.fi

Lehdet

  • Liikennelääketiedettä koskevat artikkelit Suomen Lääkärilehdessä tai Duodecimissa kuulustelua edeltävältä kolmelta vuodelta.
  • Traffic Injury Prevention (viimeisin vuosikerta), soveltuvin osin

Käypä hoito -suositukset

  • Liikennelääketiedettä sivuavat Käypä hoito -suositukset soveltuvin osin

Erityispätevyyden myöntäminen ja hakeminen

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä.

Erityispätevyyttä koskeva hakemus liitteineen toimitetaan Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen info at liikennelaaketiede.fi. 

Lomake on sama jolla ohjelmaan on haettu, johon täytetään suoritetut palvelut ja teoriaopinnot.

Erityispätevyyshakemuksen tulee sisältää yhteenveto suoritetusta käytännön palvelusta ja teoreettisesta kurssimuotoisesta koulutuksesta. Hakemuksessa liikennelääkärinä toimiminen osoitetaan työtodistuksella/ työtodistuksilla/ ansioluettelolla tai nimikirjanotteella ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen osallistumistodistuksilla. 

Lisäksi päivämäärä suoritetusta erityispätevyyskuulustelusta ja mahdolliset muut selvitykset, joilla on merkitystä erityispätevyyttä arvioitaessa. 

Hakija voi liittää hakemukseensa esim. selvityksiä tutkimustyöhön osallistumisesta, liikennelääketieteellisiä julkaisujaan yms. Pätevöityjän tulee esittää selvitys siitä, että hänen käytännön palvelunsa on suoritettu nimenomaan liikennelääketieteen kannalta keskeisellä terveydenhuollon osa-alueella.

Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen hallitus hyväksyy käytännön palvelun tapauskohtaisesti pätevöityjän esittämän selvityksen perusteella. Hallitus tekee esityksen erityispätevyyden myöntämisestä Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajalle, mikäli hakija yhdistyksen hallituksen käsityksen mukaan täyttää erityispätevyyden myöntämisen edellytykset.

Tapauksessa, jossa pätevöityjä saa kielteisen päätöksen erityispätevyystoimikunnalta koskien suorituksiensa hyväksymistä, on hänellä mahdollisuus pyytää oikaisua ensimmäisessä vaiheessa Lääkäriliiton professiojaokselta. Professiojaos kuulee asiassa päätöksentekijää. Mikäli kirjallisen vastineen saatuaan pätevöityjä on edelleen tyytymätön saamaansa päätökseen, on hänellä toisessa vaiheessa mahdollisuus valittaa Suomen Lääkäriliiton hallitukselle.

Erityispätevyyden myöntämisestä peritään Suomen Lääkäriliiton hallituksen päätöksen mukainen todistusmaksu.

Lääkäri käyttää saamastaan pätevyydestä ilmaisua liikennelääketieteen erityispätevyys.

Lääkäriliitto pitää rekisteriä myönnetyistä erityispätevyyksistä.

Suomen Liikennelääketieteen yhdistys kokoaa liikennelääkärit omaa verkostoonsa jäsenrekisterin kautta ja tavoite on järjestää maakuntatasolla olevia tapaamisia ja kerran vuodessa 11.12 hybridikokous.


Yhteyshenkilö ja lisätietoja:

Yhteyshenkilö ja erityispätevyystoimikunnan puheenjohtaja: 

Marja-Liisa Huuskonen 

(pj at liikennelaaketiede.fi)

Linkki Lääkäriliiton sivuille https://www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/erityispatevyydet/liikenne/